Monthly Archives

January 2024

4 บริการของสายการบิน Lion air ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามี

นอกเหนือไปจากเส้นทางการบินที่ครอบคลุมทุกหัวเมืองใหญ่ และการขยันออกโปรโมชั่นดีๆ มาให้เราได้ออกไปท่องเที่ยวกันตลอดทั้งปีแล้ว ทุกคนรู้ไหมว่าสายการบิน Lion Air ยังมีบริการอีก 4 ข้อที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้มาก่อน ว่าแต่บริการที่ว่านั้นคืออะไร…